Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Venujte 2% z daní z príjmov na podporu G-Rádia

Milí priatelia gospelovej hudby, obraciame sa na Vás s možnosťou darovať nám Vaše 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Týmito 2% podporíte občianské združenie Pro Gospel, medzi ciele ktorého patrí aj finančná, technická a organizačná podpora G-Rádia, ako aj činnosť zameraná na zlepšenie kvality ponúkaných skladieb G-Rádia.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% si môžete stiahnuť z našej stránky, spolu s Potvrdením zamestnávateľa o tom, že daň, za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo bola zaplatená. Potvrdenie o zaplatení dane Vám vyplní a potvrdí Váš zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní 2% si vyplníte sami.

Vyhlásenie na 2% dane
Poučenie na vypĺňanie 2% dane
Potvrdenie o zaplatení dane

Obe vyplnené tlačivá je potrebné doručiť do 30. apríla 2012 miestne príslušnému správcovi dane. Miestne príslušný správca dane je daňový úrad príslušný pre Vaše miesto bydliska. Podporiť nás môžete aj priamym zaslaním peňažného daru na účet 12678820/5200 OTB Banka.


Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

autor: G-Rádio , (26.01. 2012)